Friday – 06/03
Time Diamante Rubi Topázio Esmeralda Jade Onix Ambar
08:30 to 10:00 Tutorial 1 WPEIF WP2P+ WoCCES
10:00 to 10:30 Coffee-Break
10:30 to 12:00 Tutorial 1 WPEIF WP2P+ WoCCES
12:00 to 14:00 Lunch
14:00 to 15:30 Tutorial 2 WPEIF MC-6 WP2P+ WoCCES
15:30 to 16:00 Coffee-Break
16:00 to 17:30 Tutorial 2 WPEIF MC-6 WP2P+ WoCCES